• Member Login
  • Sign Out

ลานหินสีชมพู

Online Reservation

Check In
Check Out
Discount Code
  • แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท จันทบุรี: ลานหินสีชมพู

ลานหินสีชมพู

ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์คุ้งกระเบน  โดยในช่วงเวลาน้ำลงตอนกลางวันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน  จะมองเห็นหินสีชมพูอมม่วง-สีน้ำตาลแดง  ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาเส้นทางเดินธรรมชาติ  ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง และเมื่อถึงจุดยืนที่ลาดหินสีชมพูแล้วมองไปทางทิศตะวันออกจะสามารถมองเห็นเกาะแก่งต่างๆในทะเลได้อย่างสวยงามกว้างไกล