• Member Login
  • Sign Out

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

Online Reservation

Check In
Check Out
Discount Code
  • แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท จันทบุรี: อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

เป็นวัดคาทอลิกขนาดใหญ่  มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี  สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2254  บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี  มีลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นแบบโกธิค  ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาส  เป็นภาพนักบุญองค์ต่างๆ  ที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์