• Member Login
  • Sign Out

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

Online Reservation

Check In
Check Out
Discount Code
  • แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท จันทบุรี: ศาลหลักเมืองจันทบุรี
  • แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท จันทบุรี: ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

สันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเข้าเมืองจันทบุรี ซึ่งศาลเดิมน่าจะสร้างด้วยศิลาแลงที่ยังปรากฏร่องรอยให้เห็น อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก มีต้นโพธิ์และต้นข่อยขึ้นปกคลุมจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม ก่อนที่จะมีการสร้างศาลไม้รูปทรงธรรมดา และต่อมาในปี พ.ศ.2524 ทางจังหวัดจันทุบรีได้ก่อนสร้างศาลฝังเสาหลักเมือง และหล่อองค์เจ้าพ่อขึ้นใหม่ มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยแบบจัตุรมุข ก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกา และมีปรางค์ที่ด้านบน นอกจากนั้นบริเวณใกล้ ๆ กับศาลหลักเมือง ยังได้สร้างศาลขนาดเล็ก ที่สวยงามในแบบสถาปัตยกรรมจีนขึ้นอีกด้วย ส่งให้ศาลหลักเมืองดูสง่างามเพิ่มขึ้นไปอีก